SEADMETE RENDITINGIMUSED: 

Siinkohal on väljatoodud V&T Varahalduse seadmete renditingimused, mis on ühtlasi Teie ja V&T Varahaldus OÜ vahel sõlmitava lepingu sõlmimise aluseks. 

Selles dokumendis on kirjeldatud, milliseid Teie isikuandmeid V&T Varahaldus OÜ vajab, et sõlmida asjakohane leping ning ühtlasi teavitab Teid Teie kohustustest ja rentimise tingimustest. Isikuandmete töötlemine on fikseeritud V&T Varahaldus OÜ Privaatsustingimustes ja välja toodud V&T Varahaldus OÜ kodulehel. 

  1. Rentnik peabseadme kätte saamisel esitama isikut tõendava dokumendi (pass , ID-kaart , autojuhiload). Rendileandjal on õigus küsida tagatisraha olenevalt renditava seadme väärtusest, mis makstakse rentnikule tagasi seadme tagastamisel. 
  2. Rentimisel sõlmitakseseadme rendileping, mis määrab nii rentija kui rendileandja õigused ja kohustused. 

Rendileping kehtib päevast, millal seade väljastatakse rentnikule ja kuni päevani, millal see tagastatakse rendileandjale. 

  1. Rendiaega arvestatakse 6 päeva nädalas, kui seda pole teisiti fikseeritud.

Renditasu on hinnakirja järgne või rendilepingus fikseeritud kokkuleppehind. 

Renditasu makstakse ette sularahas või ülekandega läbi Rendileandja kodulehe kaudu teostatava broneeringu käigus. Soovi korral edastatakse Rendilevõtjale asjakohane arve e-maili teel 

  1. Rendileandja peab väljastama töökorras seadme. Pretensioonid seadme töökorras oleku kohta tuleb tehakoheselt või fikseerida seadmega kaasnevad defektid kohapeal. 
  2. Rendiseade väljastatakse Rentnikulepeale broneeringu tegemisttööpäevadel alates kella 11:00. Rendiseadme peab Rentnik tagastama Rendileandjale lepingus ettenähtud kuupäeval ja hiljemalt kell 10:30. Kell 11:00 ja hiljem tagastatava rendiseadme kohta loetakse leping automaatselt pikenenuks veel ühe päeva võrra ja lisapäeva rendimaksumuse tasub Rentnik koos seadme tagastusega.  
  3. Rendileandja ei vastuta kulude eest, mis tekivad rentnikul seadme puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal.

Rendileandja ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud vara kasutamisel ning samuti kahjude eest, mis renditud vara võib retnikule tekitada. 

Rentnik kinnitab allkirjaga rendilepingul, et on tutvunud / teda on instrueeritud renditavate tööriistade ohutusnõuete ja kasutuse kohta. 

  1. Kui seade rendi ajal kas hävib või varastatakse, peab rentnik tasuma rendileandjale sama seadme uushankehinna.
  2. Rentnik peab seadme tagastma puhastatult, vastasel korral puhastab rendileandja seadme rentija kulul.

Rentnikul ei ole õigus ilma rendileandja kirjaliku loata edasi loovutada rendilepingut või selle alusel renditud seadmeid kolmandale isikule. 

  1. Kui rentnik rikub antud lepingu tingimusi, on rendileandjal õigus leping tühistada ja seadmed tagasi võtta ilma rentija nõusolekuta. Rentnik kannab kõik kulud, mis tekivad rendileandjale seoses rentnikupoolse lepingu tingimuste mittetähtaegse või mittevastava täitmisega, samuti viiviste sissenõudmistega tekkinud kulutused rendileandjal või kolmandal isikul.
  2. Rendilepingut puudutavad vaidlusalased küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
Scroll to Top