PRIVAATSUSTINGIMUSED

Siinkohal on väljatoodud V&T Varahalduse privaatsustingimused, mis on ühtlasi Teie ja V&T Varahaldus OÜ vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks.

Selles dokumendis on kirjeldatud, kuidas V&T Varahaldus OÜ töötleb Teie isikuandmeid ning ühtlasi teavitab Teid, Teie kui andmesubjekti õigustest.

Palun tutvuge tingimustega  enne V&T Varahaldusele andmete edastamist

1.Milliseid isikuandmeid V&T Varahaldus töötleb?

1.1. identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi ja isikukood.

1.2. kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms.

1.3. tehinguandmed – V&T Varahaldusega sõlmitavas notariaalses lepingus sisalduvad andmed.

 2.Kuidas V&T Varahaldus isikuandmeid kogub?

2.1. Te sisestate andmeid veebilehel;

2.2. Te edastate V&T Varahaldusele e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel;

2.3. Te edastate V&T Varahalduse koostööpartnerile ja kolmandale isikule (nt notar), kellel on õigus andmed edastada V&T Varahaldusele;

2.4. Te edastate V&T Varahaldusele suuliselt, kohtumistel.

3. Millistel eesmärkidel ja kuidas V&T Varahaldus isikuandmeid töötleb?

3.1. V&T Varahaldus töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. Me kogume ja töötleme Teie andmeid eelkõige kinnisvara müügilepingute ja üürilepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Me edastame andmed lepingu ettevalmistamiseks näiteks notarile. Teie kontaktandmeid kasutades edastame Teile lepinguprojektid tutvumiseks. Müügilepingu ja/või üürilepingu sõlmimise järel on meil õigus edastada Teie isikuandmed näiteks kinnisasja haldus- ja hooldusteenuseid osutavatele ettevõttetele, et võimaldada neil Teile Teie kinnisvaraga seoses teenuseid osutada.

3.2. V&T Varahaldus töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks. Kui Te olete meile edastanud isikuandmed, saate te anda meile õiguse edastada Teile teavet meie toodete ja teenuste kohta, mis sarnanevad nendega, mille vastu Te olete varasemalt huvi tundnud (telefonikõned, turunduspakkumised, reklaam jne).

3.3. V&T Varahaldus võib Teie isikuandmeid töödelda ka muul juhul, nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk täpsustatakse nõusoleku andmise protsessi käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja Teil on õigus antud nõusolek igal hetkel tagasi võtta

3.4. V&T Varahaldus töötleb Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks on meil maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus, mille täitmiseks töödeldakse ja kasutatakse Teie isikuandmeid. Sealhulgas võidakse edastada Teie isikuandmeid maksuhaldurile ja teistele ametiasutustele, samuti audiitorile.

3.5. V&T Varahaldus töötleb Teie isikuandmeid tulenevalt enda õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine, pahavara tõkestamine) huvides. Näiteks on meil õigustatud huvi säilitada Teie tehinguandmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil.

3.6. V&T Varahaldus tagab Teie andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil. Samuti tagame Teie isikuandmete igakülgse ja kohase kaitse.

3.7. V&T Varahaldusel on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. Me ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik meie kohustuste täitmiseks, välja arvatud kui Te olete andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku. Üldjuhul säilitame Teie isikuandmeid 3 aastat. Andmeid, mis sisalduvad raamatupidamisdokumentides, säilitame vastavalt seadusele 7 aastat. Juhul, kui me edastame isikuandmed teisele vastutavale töötlejale (nt kinnisvara haldusteenuse osutajale), määrab andmete säilitamise tähtajad andmete saaja.

4. Kellele V&T Varahaldus isikuandmeid edastab?

4.1. V&T Varahaldus avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks.

4.2. V&T Varahaldus on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui meil on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel).

5. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

5.1. Teil on õigus saada teavet V&T Varahalduse töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed.

5.2. V&T Varahaldus töötleb Teie isikuandmeid tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Te olete seisukohal, et isikuandmete töötlemisel on Teie õigusi rikutud või Te soovite, et me lõpetaks Teie isikuandmete töötlemise, võtke palun meiega ühendust, püüame lahkarvamused lahendada läbirääkimiste teel.

V&T Varahaldusel on õiguse muuta käesolevaid privaatsustingimusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Privaatsustingimuste muutmisest teavitatakse Teid e-posti teel ning uued tingimused on kättesaadavad ka meie veebilehel.